Avenida del Cosmos 4, planta -2, 29631 Benalmádena, Malaga, Spain

Lejebetingelser

 1. Kontraktens formål: Formålet med kontrakten er udlejning uden fører af den personbil, der står beskrevet i denne kontrakts særlige betingelser til privat transport af passagerer samt deres bagage. Lejer skal under hele lejeperioden opbevare en kopi af kontrakten i det lejede køretøj.
 1. Udlejningsperioden: Udlejningsperioden er den i lejekontraktens særlige betingelser anførte, regnet fra modtagelsesdato og tid til afleveringsdato og tid, gældende hele perioden. Aflevering af køretøjet før kontraktperiodens udløb giver derfor ikke lejer ret til hel eller delvis tilbagebetaling af lejebeløbet, og heller ikke af de betalte forsikringer eller deposita. Gogo Costa forbeholder sig ret til til enhver tid at afhente køretøjet og vil udelukkende være forpligtet til at refundere lejer den overskydende del af den leje, der måtte være indbetalt i henhold til udlejningskontrakten.
 1. Forlængelse: Hvis lejer ønsker at forlænge lejeperioden, skal lejer kontakte og skriftligt udtrykkeligt bekræfte dette overfor Gogo Costa mindst 24 timer før udlejningsperiodens udløb. Mindste udlejningsperiode ved forlængelse er 1 dag (24 timer). Ved forlængelse gælder betingelserne i den oprindelige kontrakt.
 1. Manglende aflevering inden for kontraktudløbsfrist: Køretøjet vil omgående blive anmeldt stjålet, hvis den ikke leveres tilbage efter endt lejeperiode eller dennes forlængelse.
 1. Køretøjet skal afleveres i Gogo Costas installationer før udløb af den aftalte lejeperiode i overensstemmelse med denne klausul. Køretøjet skal afleveres på det sted, der er specificeret i kontrakten.
 1. At benytte køretøjet efter udløb af lejeperioden eller dennes forlængelse betragtes i henhold til denne kontrakts paragraf 12, som værende uautoriseret brug.
 1. I tilfælde af at køretøjet bryder sammen eller involveres i en ulykke efter lejeperiodens ophør, er lejer forpligtet til at betale alle skader og omkostninger, da køretøjet uden gyldig kontrakt ikke er forsikret.
 1. Priser: Vores ALT INKLUSIVE PRISER omfatter ubegrænset kilometer, den i spansk lovgivning obligatorisk fastsatte forsikring og moms. Udlejningspriserne tilpasses de gældende priser, der er tilgængelige for offentligheden i udlejningslokalet, og som lejer bekræfter at have gennemset forud for denne kontrakts indgåelse, specifikt hvad angår, hvilken type køretøj og kontrakttype denne indgår. Udlejningspriserne er angivet i euro. Udlejningsprisen indeholder ikke brændstof.
 1. Forsikring: Forsikringen omfatter kasko (CDW, Collision Damage Waiver), brand og tyveri af selve køretøjet (den dækker ikke simpelt tyveri som følge af forsømmelighed). Forsikringen dækker ikke erstatningsbil i tilfælde af enhver skade. Forsikringen dækker ikke udskiftning af dæk. Forsikringen (CDW og TP) indeholder selvrisiko i overensstemmelse med prislisten. I tilfælde af ulykke, der involverer tredjepart, dækker selvrisikoforsikringen kun, hvis lejer har afgivet de oplysninger, som er nævnt i paragraf 10a, 10b og 10c til Gogo Costa. Under ingen omstændigheder dækker forsikringen personlige ejendele efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet. EFTERLAD DERFOR IKKE DERES EJENDELE I KØRETØJET, OG AFLÅS ALTID FORSVARLIGT.
 1. I tilfælde af ulykke eller kriminel handling mod køretøjet (se punkt 11) er lejer forpligtet til: a) straks at foretage politianmeldelse. b) udfylde skadesanmeldelse iht. den officielle formular, der forefindes i køretøjet med minimum oplysninger om modpartens nummerpladenummer, navn, adresse og forsikringsselskab samt så vidt muligt policenummer. c) Kort og præcist beskrive hændelsen samt notere navnene på eventuelle vidner. d) Ikke at anerkende skyld eller indgå aftaler i forbindelse med hændelsen. e) Ikke at forlade køretøjet uden at have truffet passende forholdsregler til at sikre det mod yderligere skade ved aflåsning og henstillet, så det ikke generer anden trafik. f) Straks at underrette Gogo Costa ved at ringe til 0034633416104. Gogo Costa er ikke forpligtet til at tilbyde lejer et nyt køretøj i tilfælde af ulykke eller ved kriminel handling.
 1. Kriminel handling mod køretøjet omfatter: a) Tyveri af køretøjet. b) Tyveri af ydre eller indre dele, f.eks. hjul, dæk, sæder. c) Indbrud med glas eller karosseriskader til følge. Hærværk imod køretøjet. Kriminel handling mod køretøjet omfatter, men er ikke begrænset til ovenstående eksempler.
 1. Uautoriseret brug af køretøjet: Lejer(ne) er forpligtet til at benytte køretøjet med de forholdsregler, som køretøjets egenskaber måtte påkræve, at overholde færdselsloven gældende for motorkøretøjer samt at undgå enhver situation, der kan skade køretøjet eller tredjepart. Uautoriseret brug omfatter følgende eksempler: a) Køretøjet anvendes til at trække eller skubbe andre køretøjer. b) Kørsel på steder, der ikke er beregnet eller udlagt til offentlig trafik, såsom strande og motorbaner. c) Kørsel på steder og på en sådan måde, at undervognen kunne blive beskadiget. d) At ignorere instrumentbrættets advarselssignaler og -lamper. e) Transport af varer eller dyr i udlejningskøretøjet. f) Person- eller varetransport, der direkte eller indirekte indebærer betaling til lejer. g) Videreudlejning af køretøjet. h) At laste køretøjet med flere personer, end det er indregistreret til i overensstemmelse med antal sikkerhedsseler. i) At læsse bagage eller andet på taget (det er ikke tilladt at montere tagbagagebærer). j) At føre køretøjet træt, udmattet, syg eller under indflydelse af alkohol, medicin, eller narkotika. k) Uagtsom føring af køretøjet. l) Kørsel i strid med færdselsloven. m) Køretøjet føres af en person, der ikke er autoriseret i kontrakten som enten fører eller ekstra chauffør. n) At forlade den iberiske halvø med køretøjet. o) At benytte køretøjet efter lejekontraktens udløb. Uautoriseret brug af køretøjet giver Gogo Costa ret til øjeblikkeligt at ophæve lejekontrakten samt gøre de ansvarlige autoriserede lejere og førere solidarisk erstatningsansvarlige for de skader eller tab, som måtte opstå som følge heraf. F.eks. reparation af skader på køretøjet, tabt at lejeindtægt, udgift til transport, parkering og bugsering og generelt enhver anden dokumenteret udgift, som Gogo Costa direkte eller indirekte bliver påført som følge af uautoriseret brug.
 1. 12.1. Røgfri politik: Rygning er ikke tilladt i køretøjet. Vi henstiller til, at der tages hensyn til den næste lejer af køretøjet, og at der derfor ikke ryges.
 1. Fører(e): Ved leje af køretøj i grupperne B-D iht. vore prislister skal føreren være fyldt 25 år. For samtlige andre grupper er minimumsalderen 25 år. For lejere på 85 år og derover skal der kontraheres en seniorfører-forsikring. Lejer skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort og have haft det i mindst et år på det tidspunkt, hvor køretøjet lejes. Eventuelle medlejer(e) skal godkendes af Gogo Costa, og de skal opfylde de krav, der stilles til lejer samt være nævnt ved navn i lejekontrakten og medunderskrive lejekontrakten sammen med lejer.
 1. Solidarisk hæftelse: Enhver lejer og/eller autoriserede ekstra chauffører hæfter solidarisk for alle de for lejeren gældende forpligtelser nævnt i nærværende kontrakt samt anvendelig lovgivning gældende for samme.
 1. Tab af bilnøgler: Ved tab af bilnøgler lejer blive opkrævet omkostningerne til fremstilling af nye nøgler. Det påhviler i alle tilfælde lejer at betale alle udgifter forbundet med leveringen af reservenøgler.
 1. Efterladte genstande: Lejeren er ved lejeperiodens udløb forpligtet til at tømme køretøjet for personlige ejendele. Gogo Costa er ikke ansvarlig for genstande fundet i køretøjet.
 1. Færdselsovertrædelser: Lejer skal betale alle bøder og omkostninger i forbindelse med lovovertrædelser af enhver art, der har fundet sted i lejeperioden. Gogo Costa skal altid underrettes om enhver bøde, som måtte blive pålagt fører eller køretøj. Betaling af bøder er ikke dækket af nogen af de tilbudte forsikringer. Der opkræves et administrationsgebyr på 42€ for bødeekspedition. Betaling af bøden indgår ikke i administrationsgebyret. Hvis køretøjet beslaglægges af myndighederne på grund af lejeres handlinger eller mangel på samme, er lejer, uanset årsag, ansvarlig herfor og skal holde Gogo Costa økonomisk skadefri for omkostninger i forbindelse hermed.
 1. Brændstof: Som en service overfor lejer leveres køretøjet med fuld tank. I tilfælde af at lejer påfylder brændstof under udlejningsperioden, er det lejers ansvar at påfylde korrekt type brændstof. Skader forårsaget af påfyldning af fejlagtig type brændstof vil ikke være dækket af forsikring.
 1. Vedligeholdelse af køretøjet: Lejeren er forpligtet til at holde køretøjet i samme gode stand, som den blev modtaget i. Reparationer på værksted eller udskiftning af reservedele må kun foretages efter forudgående skriftlig og udtrykkelig tilladelse fra Gogo Costa. Uden forudgående godkendelse og accept af prisoverslag fra værkstedet, som måtte foretage reparation, påhviler det udelukkende lejer at betale værkstedsudgifter og reservedele.
 1. Særligt rengøringsgebyr: I det tilfælde at køretøjet skal tages ud af den normale rengøringsprocedure grundet sand, dyrehår eller overdrevet snavs, vil der blive opkrævet et særligt rengøringsgebyr på mindst 50€.
 1. Betaling: Alle ydelser betales forud. Gogo Costa forbeholder sig ret til, alt efter omstændighederne, at kræve et depositum for lejen. Der kan betales med de fleste kreditkort.
 1. Rammeaftale: Nærværende lejebetingelser betragtes som en rammeaftale og er gældende for alle aftaler, lejer måtte indgå med Gogo Costa.
 1. Brug af personlige oplysninger: Jf. EU’s data forordning vedr. persondata (EU 2016/679) (GDPR) og i overensstemmelse med artikel 13 henvises der til anexo.
 1. Retskreds og gældende lovgivning: Denne lejekontrakt er underlagt spansk lovgivning. Parterne underkaster sig retskredse og domstole, hvor lejekontrakten er indgået eller på forbrugerens adresse.